Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden BLOOM Wedding & Events

Definities:

 

BLOOM Wedding & Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Shirley Pisano-Bijdevier, handelend onder de naam BLOOM Wedding & Events, gevestigd te Tilburg aan de Vlagtweddestraat 59, ingeschreven in het handelsregister onder KvK Tilburg nummer 17267994.

Opdrachtgever: de wederpartij van BLOOM Wedding & Events zijnde diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het assisteren en adviseren in de organisatie van een bruiloft of evenement, of in wiens naam BLOOM Wedding & Events een bruiloft, verloving, jubileum of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitvoering van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BLOOM Wedding & Events alsmede op alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen BLOOM Wedding & Evens en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2         Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BLOOM Wedding & Events en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3         De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomt met BLOOM Wedding & Events of het deelnemen bij/door op namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van BLOOM Wedding & Events.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch of schriftelijk (per e-mail) een aanbod van BLOOM Wedding & Events aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van BLOOM Wedding & Events schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.

2.1         De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2         Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3         Indien BLOOM Wedding & Events de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.4         De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.5         Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is BLOOM Wedding & Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomst deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BLOOM Wedding & Events anders aangeeft.

2.6         Een samengestelde prijsopgave verplicht BLOOM Wedding & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7         Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8         De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan BLOOM Wedding & Events. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

2.9         Het staat BLOOM Wedding & Events vrij om altijd zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal BLOOM Wedding & Events dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.

 

Artikel 3 – Medewerking door de opdrachtgever

3.1         Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke BLOOM Wedding & Events overeenkomst zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in door BLOOM Wedding & Events gewenste vorm en wijze aan BLOOM Wedding & Events ter beschikking worden gesteld.

3.2         Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat BLOOM Wedding & Events onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3         Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BLOOM Wedding & Events ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. BLOOM Wedding & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BLOOM Wedding & Events bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.4         Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door BLOOM Wedding & Events noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde BLOOM Wedding & Events in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5         De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voorvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Bovendien heeft BLOOM Wedding & Events in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3.6         Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan BLOOM Wedding & Events schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

3.7         Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor BLOOM Wedding & Events en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van BLOOM Wedding & Events is gelegen dat zal BLOOM Wedding & Events de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen BLOOM Wedding & Events en opdrachtgever hierover plaatsvinden.

3.8         Opdrachtgever geeft toestemming aan BLOOM Wedding & Events tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van BLOOM Wedding & Events.

3.9         Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft of evenement schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal BLOOM Wedding & Events hiervoor een bedrag van € 200,- inclusief BTW per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengn.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1         BLOOM Wedding & Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BLOOM Wedding & Events heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4.2         BLOOM Wedding & Events is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door BLOOM Wedding & Events van de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1

4.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BLOOM Wedding & Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

4.3         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BLOOM Wedding & Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijd aan BLOOM Wedding & Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BLOOM Wedding & Events zijn verstrekt, heeft BLOOM Wedding & Events het recht de uitvoering van de de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4         BLOOM Wedding & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BLOOM Wedding & Events is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

4.5         Indien door BLOOM Wedding & Events of door BLOOM Wedding & Events ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.6         Opdrachtgever vrijwaart BLOOM Wedding & Events dan wel door BLOOM Wedding & Events ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.7         De stylingsmaterialen die BLOOM Wedding & Events ter beschikking stelt blijven eigendom van BLOOM Wedding & Events met uitzondering van (verse) bloemen en materialen zoals overeengekomen in de offerte voor de styling. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde te vergoeden.

 

Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst

5.1         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BLOOM Wedding & Events zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3         Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BLOOM Wedding & Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4         BLOOM Wedding & Events houdt zich het recht voor om -indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst- de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. BLOOM Wedding & Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.5         BLOOM Wedding & Events mag het overeengekomen bedrag altijd verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar. Is aan BLOOM Wedding & Events, dat in redelijkheid niet van BLOOM Wedding & Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. BLOOM Wedding & Events zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. BLOOM Wedding & Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 6 – Honorarium

6.1         Het honorarium van BLOOM Wedding & Events is exclusief onkosten van BLOOM Wedding & Events en exclusief declaraties van door BLOOM Wedding & Events ingeschakelde derden.

6.2         De door BLOOM Wedding & Events gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,35 per gereden kilometer.

 

Artikel 7 – Leveringstermijnen

7.1         Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door BLOOM Wedding & Events

7.2         Het verzoek door de opdrachtgever op de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van BLOOM Wedding & Events. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1         Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en BLOOM Wedding & Events anders is overeengekomen.

Een tweede voorschotbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag vindt plaats 2 maanden voor de bruiloft. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een laatste factuur voor de resterende 10% alsmede voor de kosten op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

8.2         De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. BLOOM Wedding & Events is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. BLOOM Wedding & Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BLOOM Wedding & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4         BLOOM Wedding & Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BLOOM Wedding & Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. BLOOM Wedding & Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5         Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een door meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

8.6         Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

Artikel 9 – Onderzoek, klachten en reclames

9.1         Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloften, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij BLOOM Wedding & Events te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door BLOOM Wedding & Events ingediende facturen, tijdig te voldoen.

9.2         BLOOM Wedding & Events dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betaling tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele staat.

 

Artikel 10 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

10.1       BLOOM Wedding & Events heeftten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. BLOOM Wedding & Events heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

10.2       Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is BLOOM Wedding & Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft BLOOM Wedding & Events recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BLOOM Wedding & Events zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.4       BLOOM Wedding & Events is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op de schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen en/of na het sluiten van de overeenkomst BLOOM Wedding & Events ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

10.5       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BLOOM Wedding & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BLOOM Wedding & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.6       BLOOM Wedding & Events behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen

10.7       BLOOM Wedding & Events verplicht opdrachtgever een bruiloftsverzekering af te sluiten.

1-.8        Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door BLOOM Wedding & Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 3 maanden voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 12 weken voor de levering, en 100 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering of bij annulering op de dag van de bruiloft zelf.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en schade

11.1       BLOOM Wedding & Events sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit:

11.1.1      Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.

11.1.2.     Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van de bruiloft betrokken derden.

11.1.3.     Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de bruiloft betrokken derden.

11.1.4.     Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van BLOOM Wedding & Events en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeerd geldende normen niet in redelijkheid aan BLOOM Wedding & Events kunnen worden toegerekend.

11.1.5.     Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft, op locaties dan wel op het nautische gebied.

11.1.6.     Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft.

11.1.7.     Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende leverancier, voor deze schade kan BLOOM Wedding & Events nimmer aansprakelijk gesteld worden.

11.2        Indien BLOOM Wedding & Events aansprakelijk is voor direct schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 2500 euro (zegge tweeduizen, vijfhonderd euro).

11.3        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BLOOM Wedding & Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BLOOM Wedding & Events toegerekend kunnen worden;

–    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4       BLOOM Wedding & Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door BLOOM Wedding & Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

11.5       Opdrachtgever vrijwaart BLOOM Wedding & Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan BLOOM Wedding & Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van BLOOM Wedding & Events en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.6       Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om BLOOM Wedding & Events als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Shirley Pisano – Bijdevier van BLOOM Wedding & Events zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Shirley Pisano – Bijdevier van BLOOM Wedding & Events. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

11.7       BLOOM Wedding & Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, BLOOM Wedding & Events of derden.

11.8       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BLOOM Wedding & Events of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 12 – Uitbesteding werk aan derden

12.1De opdrachtgever machtigt BLOOM Wedding & Events om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door BLOOM Wedding & Events aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door BLOOM Wedding & Events met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)

12.2 Producten en/of diensten die niet door BLOOM Wedding & Events zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via leveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen

12.3 BLOOM Wedding & Events wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn leveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken

12.4 Indien BLOOM Wedding & Events als tussenpersoon fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan BLOOM Wedding & Events nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.

12.5 Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal BLOOM Wedding & Events pogen hiertussen te bemiddelen echter BLOOM Wedding & Events kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Artikel 13 – Rechten

13.1        Niets van wat opdrachtgever van BLOOM Wedding & Events heeft bekomen mag worden verveelvoudigd d.m.v druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, BLOOM Wedding & Events behoudt ten alle tijde de rechten.

Artikel 14 – Overmacht

  • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BLOOM Wedding & Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BLOOM Wedding & Events niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • Voor zover BLOOM Wedding & Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BLOOM Wedding & Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2       Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

16.1        BLOOM Wedding & Events behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

16.2        Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van BLOOM Wedding & Events, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van BLOOM Wedding & Events toegestaan.

 

Artikel 17 – Geschillen

17.1       De rechter in de vestigingsplaats van BLOOM Wedding & Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BLOOM Wedding & Events het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2       Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1       Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

 

Artikel 19 – Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Tilburg.
  • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  • Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.